Dla Darczyńców

Regulamin Darowizn

 1. Darczyńcą Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunki bankowe Fundacji, w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe”, oraz, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi PayU.
 3. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Fundacją może nastąpić na dwa sposoby.  Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres siedziby Fundacji: (Fundacja Patryk Gewert z Pasją dla Świata ul. Józefa Paczkowskiego 2, 62-200 Gniezno) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zpasjadlaswiata.org
 5. W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.
 6. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek bankowy Fundacji.

b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP:779-23-08-495.

 1. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP:779-23-08-495.
 2. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Uśmiech Nadziei.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Stowarzyszenia.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin płatności na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 7. Użytkownik, w ramach usługi PayU Express świadczonej w ramach Portalu pośrednictwa finansowego prowadzonego przez spółkę PayU S.A., może przekazywać Darowizny przy pomocy przelewu bankowego warunki korzystania z usługi PayU Express określone zostały poniżej.
 8. Usługa PayU Express świadczona jest przez PayU S.A. we współpracy z bankiem Użytkownika i polega na wydawaniu przez PayU S.A. elektronicznego instrumentu płatniczego umożliwiającego Użytkownikowi składanie zleceń płatniczych (obciążania rachunku bankowego Darczyńcy kwotą Darowizny i uznania tą kwotą rachunku bankowego Fundacji) oraz na przeprowadzaniu płatności. Usługa PayU Express świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie Usługi PayU Express dostępnym pod adresem https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
 9. 6% kwoty zgromadzonej w ramach każdej Zbiórki stanowi kwotę, jaką Fundacja przeznacza na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Zbiórki, a także na realizację celów statutowych Fundacji, w tym utrzymanie i rozwój portalu www.zpasjadlaswiata.org oraz biura Fundacji, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 10. Darczyńca, który chce przekazać jednorazową Darowiznę może jej dokonać wprowadzając dowolną kwotę na cel wybrany z dostępnych zbiórek zamieszczonych w Portalu. W takiej sytuacji, dane Darczyńcy zostaną przekazane do PayU S.A. PayU S.A. generuje token i przekazuje go Fundacji. Dane karty Darczyńcy nie są przechowywane przez Fundację i nie są dla niej w żaden sposób dostępne.

 

Serdecznie Dziękujemy za Wsparcie Podopiecznych i Wychowanków Fundacji :) • GT Series
 • nożyczki mikiego
 • Art Bubiska
 • Kaszpir Bike
 • EL-DAW BHP
 • Drukarnia Majorczyk
 • Edi Taxi
 • Studi stempel
 • Oranżada Hellena
 • Familijna
 • Donatello
 • Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Chełek
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Willa na Skarpie
Regulamin portalu Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.×

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ul. J. Paczkowskiego 2, w celu kontaktu i utryzmywania korespondencji z Fundacją.