Statut Fundacji

Statut Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata

Sporządzony w dniu 25.10.2019 roku

Tekst jednolity z dnia 29 maja 2020 r.

 

Fundacja nosi nazwę Patryk Gewert z Pasją dla Świata i została ustanowiona, z woli osoby fizycznej, tj. Patryka Gewerta zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 23.10.2019 roku, sporządzonym przed Notariuszem Martą Szafrańską w Poznaniu za numerem Repertorium A numer 2273 /2019.

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

 

§1

Postanowienia Ogólne

 

 1. Nazwa fundacji brzmi: Fundacja Patryk Gewert z Pasją dla Świata.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.
 3. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i statutowych, Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) i pieczęci.
 5. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 6. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 7. Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności co najmniej połowy członków zarządu ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady i przedstawicielstwa stałe lub czasowe – również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; jak również dla realizacji tożsamych celów statutowych, łączyć się z innymi fundacjami czy przystępować do innych fundacji i spółek.
 8. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym lub innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
 9. Siedzibą Fundacji jest miasto Gniezno.

 

 

 

§2

Cele Fundacji

 

 1. Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej oraz prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej społeczno użytecznej, oświatowej i rozwojowej  na rzecz osób pełno i niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych w zakresie:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej;
 6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 8. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 9. ochrony i promocji zdrowia;
 10. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 15. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 17. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 18. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 19. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 20. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 21. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 22. turystyki i krajoznawstwa
 23. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 24. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań w pomagających rozwój demokracji;
 25. ratownictwa i ochrony ludności;
 26. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 27. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 28. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 29. promocji i organizacji wolontariatu;
 30. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 31. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 32. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 33. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 34. rewitalizacji;
 35. działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

 

§3

Zasady działania Fundacji

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. działalność dobroczynną;
 2. pomoc finansową i rzeczową;
 3. zakup żywności i innych artykułów niezbędnych do realizacji zadań statutowych;
 4. organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych, artystycznych i sportowych, kampanii informacyjnych, festynów, półkolonii, wycieczek, oraz innej działalności dobroczynnej zgodnej z celem określonym w Statucie Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata;
 5. popularyzowanie idei wolontariatu, pozyskiwanie wolontariuszy oraz organizowanie wolontariuszy współdziałających z Fundacją;
 6. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego, ochronie praw i wolności człowieka;
 7. dotowanie projektów wymienionych w §2;
 8. przygotowanie projektów stypendialnych oraz ich finansowanie.
 9. pozyskiwanie sponsorów, w ten sposób: osób prywatnych, przedsiębiorców, gotowych zaangażować się w realizowanie i wpieranie projektów Fundacji;
 10. realizowanie decyzji darczyńców, jeśli nie są sprzeczne z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej, obiektów kulturalnych, instytucji kulturalnych, oraz placówek oświatowych i innych zgodnie z celami Fundacji.
 12. organizowanie badań opinii publicznej;
 13. organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej w tym seniorom i osobom starszym oraz niepełnosprawnym i chorym;
  1. Fundacja w ramach działalności statutowej może organizować, wspierać, zlecać, gromadzenie informacji i materiałów, w każdej dziedzinie życia społecznego;
  2. Fundacja realizuje cele określone w §2, w szczególności poprzez udzielanie wsparcia rzeczowego, finansowego i organizacyjnego określonym w §3 i §4 niniejszego Statutu;
  3. Dla osiągnięcia swych celów;
 1. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych bądź fizycznych, oraz zlecać wykonanie projektu, lub jego części przedsiębiorstwom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, lub umożliwia osiągnięcie celów Fundacji;
 2. Fundacja może współpracować z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji;
 3. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
  1. W ramach realizowania zadań statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

 

 

§4

Majątek i Dochody Fundacji

 

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
 2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza łącznie kwotę 1.000,00 PLN

 (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy)

 1. Realizacja celów statutowych Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez Fundację.
 2. Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów i dotacji;
 2. datków, cegiełek, zbiórek i subwencji.
 3. zysków pochodzących z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
  1. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza – przy czym wyłącznie wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
  3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz ewidencje księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.
  5. Zapewnieniu realizacji celów Fundacji służą fundusze i środki rzeczowe pochodzące w szczególności z:
 1. darowizn, spadków zapisów, krajowych lub zagranicznych, przychodów ze sponsoringu;
 2. dotacji lub subwencji;
 3. darów, cegiełek, loterii, zbiórek i imprez publicznych, tak krajowych jak i zagranicznych;
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji;
 5. odsetek bankowych oraz zysków z innych instrumentów finansowych;
 6. zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych;
 7. dochody pochodzące ze sponsoringu;
 8. dochody z udziału Fundacji w spółkach;
 9. dochody pochodzące z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;
 10. dochody pochodzące z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
  1. Całość dochodów i środków uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową, w tym również na utrzymanie biura Fundacji.
  2. Fundacja może tworzyć w ramach swojego majątku wyodrębnione fundusze na cele określone w §2 i §3 niniejszego statutu („Fundusze Celowe”).
  3. Decyzję w sprawie utworzenia Funduszy Celowych, określania wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania zgromadzonymi na tych funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się wolą dobroczyńców, spadkodawców i zapisodawców, bądź wolą pełnego realizowania Zadań i Celów Fundacji.
  4. Fundacja na zasadach ogólnych może zawierać umowy i porozumienia z innymi fundacjami oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

 

§5

Fundator

 

 1. Do kompetencji Fundatora należy:
 1. ustalanie i zmiana Statutu;
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie organizacji pracy Zarządu;
 3. decyzja o połączeniu z inną Fundacją;
 4. decyzja o likwidacji Fundacji;
 5. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 6. opiniowanie programów działania Fundacji;
 7. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
 8. opiniowanie planów finansowych i bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji;
 9. powoływanie organu kontroli i nadzoru;
 10. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 11. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
 12. uchwalanie corocznego preliminarza kosztów działania Fundacji;
 13. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
 14. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji któregokolwiek organu Fundacji;
 1. Fundator podejmuje uchwały jednoosobowo.

 

§6

Organy Fundacji

 

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

§7

Zarząd Fundacji

           

 1. Zarząd jest organem kierującym i zarządzającym działalnością Fundacji oraz reprezentującym Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd może liczyć od 1 do 5 osób.
 3. W przypadku zarządu jednoosobowego uchwały podejmuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku wieloosobowego składu Zarządu uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 4. Ilość osób wchodzących w skład zarządu określa Fundator w drodze uchwały
 5. Każdy członek zarządu powoływany jest przez Fundatora w drodze uchwały.
 6. Na wypadek ustania pełnienia funkcji członka zarządu w trakcie kadencji, w miejsce członka zarządu fundator może, w drodze uchwały powołać nowego członka zarządu.
 7. Zarząd powoływany jest przez Fundatora na 4-letnie kadencje.
 8. Z chwilą zakończenia kadencji organu kończy się okres pełnienia funkcji przez wszystkich jego członków, w tym również - powołanych w trakcie kadencji.
 9. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Fundator jako Prezes Zarządu Fundacji.
 10. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 11. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem.
 12. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Nie dotyczy to sytuacji, w której Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.
 13. Fundator może zrezygnować z pełnionej funkcji członka i Prezesa Zarządu Fundacji jednak musi powołać na to stanowisko inną osobę zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
 14. Zarząd Fundacji może wybrać Prezesa Zarządu Fundacji spośród członków Zarządu Fundacji podejmując uchwałę zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jego członków, lub w przypadku Zarządu składającego się z dwóch osób jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków Zarządu jeżeli nie jest to sprzeczne, z którymkolwiek zapisem niniejszego Statutu.
 15. Członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie za sprawowanie swojej funkcji. O wynagrodzeniu decyduje Fundator w drodze uchwały.

 

§8

Kompetencje Zarządu

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 2. planowanie, opracowywanie, uchwalanie i organizowanie przedsięwzięć Fundacji;
 3. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 4. realizacja celów statutowych;
 5. zarządzanie majątkiem Fundacji, pozyskiwanie funduszy na jej działalność;
 6. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, w szczególności rocznego sprawozdania finansowego;
 7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
 8. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

 

 

§9

Zasady Reprezentowania Fundacji

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie.
 2. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi Roczne Sprawozdanie z Działalności Fundacji.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. złożenia rezygnacji;
 2. odwołania przez Fundatora;
 3. zakończenia kadencji Zarządu lub przerwania jej przez Fundatora, bądź w wyniku uchwały zarządu o samorozwiązaniu;
 4. śmierci innych zdarzeń, które zgodnie z obowiązującym prawem spowodują ustanie członkostwa.

 

 

 

§10

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Fundator wyznacza likwidatora w drodze jednomyślnej uchwały

 

§11

 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej fundacji o zbliżonych celach.

 

 

§12

Zmiany Statutu

 

Fundator podejmując uchwałę może wprowadzić zmiany w statucie Fundacji, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§13

Postanowienia Końcowe

 

 1. Fundacja dąży do uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą po wprowadzeniu zmian Statutu Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Statut Fundacji Patryk Gewert z Pają dla  Świata wchodzi w życie z chwilą wpisu Fundacji do właściwego rejestru.
 4. Statut Fundacji zabrania:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej bliskimi;
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku  do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;

 

              • GT Series
 • nożyczki mikiego
 • Art Bubiska
 • Kaszpir Bike
 • EL-DAW BHP
 • Drukarnia Majorczyk
 • Edi Taxi
 • Studi stempel
 • Oranżada Hellena
 • Familijna
 • Donatello
 • Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Chełek
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Willa na Skarpie
Regulamin portalu Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.×

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ul. J. Paczkowskiego 2, w celu kontaktu i utryzmywania korespondencji z Fundacją.