SOW Willa na Skarpie

Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Willa na Skarpie w Gnieźnie

 

Naszym zadaniem jest wspieranie wychowanków w przygotowaniu do sprostania wyzwaniom dorosłego życia, którzy z powodów niepełnosprawności intelektualnej, lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym potrzebują więcej czasu i cierpliwości do prawidłowego rozwoju. Nasza pomoc ukierunkowana jest na wsparcie wychowanków poprzez zapewnienie właściwych warunków do nauki i życia codziennego, pomoc w zakresie wyrównywania szans podczas nauki szkolnej, zapewnieniu całodobowej opieki specjalistów oraz realizowanie indywidualnego programu wsparcia dla każdego wychowanka, wsparcie rodziny oraz opiekunów wychowanków. Ośrodkowi specjaliści zostali starannie dobrani dla prawidłowego realizowania celów ośrodka, czyli kształtowania wychowanków w zakresie podstawowych umiejętności psychospołecznych, zdolności do życia w społeczeństwie, samokontroli, rozwijania indywidualnych umiejętności i rozwijania własnych pasji.

Dla Naszych wychowanków przygotowujemy nowoczesne pokoje mieszkalne, jadalnię, sale edukacyjne z pełnym wyposażeniem, salę rekreacyjno-edukacyjną z możliwością aktywnego spędzania czasu oraz aulę.

 

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Willa na Skarpie w Gnieźnie pełni rolę internatu dla wychowanków, którzy wymagają specjalnych oddziaływań wychowawczych, w Ośrodku będą prowadzone zajęcia profilaktyczne i wychowawcze, uzupełniające wiadomości szkolne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz wsparcie psychologiczno pedagogiczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczną lub inną poradnię specjalistyczną oraz dokumentów opracowanych przez Radę Pedagogiczną oraz innych specjalistów pracujących w Ośrodku lub współpracujących z Ośrodkiem w zakresie wymagań i potrzeb dla wychowanków.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Willa na Skarpie w Gnieźnie jest placówką niepubliczną dla dzieci i młodzieży:

1) niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymagającego stosowania specjalistycznej organizacji nauki i wychowania;

2) zagrożonych niedostosowaniem społecznym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymagającego stosowania specjalistycznej organizacji nauki i wychowania;

 

Ośrodek realizuje następujące cele poprzez zapewnienie wychowankom:

 1. całodobowej opieki;
 2. zakwaterowania, wyżywienia, opieki, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 3. dostępu do opieki zdrowotnej;
 4. dostępu do edukacji;
 5. dostępu do pomocy psychologiczno pedagogicznej
 6. zajęć rewalidacyjnych dla wychowanków niepełnosprawnych;
 7. zajęć resocjalizacyjnych dla wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 8. wychowania zgodnie z dokumentacją wychowanka i opracowanym programem profilaktyczno wychowawczym stworzonym w oparciu o indywidualne potrzeby;
 9. analizowanie i modyfikowanie programów wychowawczych, profilaktycznych zgodnie z potrzebami wychowanka
 10. dostępu do zajęć z doradztwa zawodowego;
 11. dostępu do zajęć rozwijających zainteresowania;
 12. planowania i organizowania czasu spędzonego w Ośrodku zgodnie z poszanowaniem praw wychowanków, Konwencję o Prawach Dziecka, obowiązujących przepisów prawa;
 13. współpracę wszystkich pracowników Ośrodka zgodnie z celami Ośrodka dobrem wspólnym społeczności Ośrodka i środowiska lokalnego;
 14. kształtowanie i respektowanie norm społecznych;
 15.  budowanie społeczności Ośrodka w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie;
 16. dbanie o przestrzeganie ustalonych norm i zasad społecznych oraz regulaminów Ośrodka;
 17. wzmacnianie właściwych postaw oraz eliminowanie zagrożeń;
 18. zapewnieniu ochrony przed przemocą, uzależnieniem i innymi przejawami patologii społecznej
 19. bieżące monitorowanie sytuacji wychowanków;
 20. organizowanie zajęć indywidualnych i grupowych rozwijających aktywność społeczną;
 21. organizowanie zajęć kształtujących odpowiedzialność za swoje działania, ich konsekwencje i skutki;
 22. wspomaganie rozwoju w oparciu o indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe w tym sytuacje społeczną wychowanka;
 23. prowadzenie zajęć uzupełniających edukację szkolną;
 24. podejmowanie działań w zakresie własnego rozwoju wychowanka;
 25. podejmowanie działań społecznych przez wychowanka;
 26. wsparcie dla rodziców w zakresie metod wychowawczych i pomocy psychologiczno pedagogicznej;
 27. uwzględnianie opinii wychowanków dotyczących wzajemnej współpracy;
 28. uwzględnianie pomysłów wychowanków na rzecz rozwoju Ośrodka i środowiska lokalnego;
 29. Zapewnienie warunków do realizowania zadań Ośrodka poprzez:
 1. przeprowadzenie rzetelnej rekrutacji wychowanków;
 2. zatrudnienie wykwalifikowanego zespołu pracowników;
 3. zapewnienie pomieszczeń zgodnie z celami Ośrodka;
 4. stanowienie regulaminów i zasad pracy Ośrodka;

 

Ośrodek planuje i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki:

 1. Ośrodek planuje, organizuje, realizuje i modyfikuje działania placówki uwzględniając diagnozę i analizę potrzeb i możliwości wychowanków.
 2. Ośrodek prowadzi działania uwzględniające potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikację pracy placówki oraz oczekiwania środowiska lokalnego przy współpracy.
 3. Ośrodek planuje czas pracy oraz zajęć w sposób efektywny dla wychowanków.
 4. Wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści i pracownicy pedagogiczni realizujący zadania placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu działań służących realizacji zadań placówki oraz wspomagają siebie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

      2. Ośrodek kształtuje postawy i respektowanie norm społecznych poprzez:

 1. działania wychowawcze i profilaktyczne dostosowane do potrzeb i sytuacji społecznej wychowanków;
 2. zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 3. zapewnienie społeczności Ośrodka w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie;
 4. przestrzeganie ustalonych norm i zasadach społecznych przez wychowanków  i inne osoby realizujące cele i zadania placówki;
 5. zajęcia wychowawcze i profilaktyczne wzmacniające właściwe postawy i zachowania oraz eliminowanie zagrożeń;
 6. monitorowanie i modyfikowanie programów wychowawczo profilaktycznych;
 7. zapewnienie wychowankom możliwości wzajemnej współpracy, odpowiednio do swoich  możliwości i działań, które umożliwiają wzięcie odpowiedzialności za swoje działania i relacje społeczne

3. Ośrodek wspomaga rozwój wychowanków z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji  poprzez:

 1. rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych wychowanków oraz sytuację społeczną każdego wychowanka;
 2. organizowanie zadań placówki w sposób angażujący wychowanków do podejmowania różnych aktywności;
 3. prowadzenie zajęć uzupełniających wiedzę szkolną;
 4. współpracę z rodzicami w zakresie wsparcia wychowanków oraz rodziców wychowanka;
 5. przygotowanie wychowanków do życia społecznego i podejmowania działań w zakresie własnego rozwoju.

4. Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju poprzez:

 1. wsparcie rodziców w wychowaniu i zrozumieniu aktualnej sytuacji wychowanków oraz rodziców;
 2. współprace z rodzicami wychowanków wsłuchując się w ich opinie i spostrzeżenia dotyczące pracy z wychowankami;
 3. współpracuje z środowiskiem lokalnym innymi placówkami i ośrodkami, instytucjami kulturalnymi, organami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi na rzecz wzajemnego rozwoju i rozwoju wychowanków;

5. Zarządzanie Ośrodkiem w sposób służący jego rozwojowi poprzez:

 1. Zapewnienie warunków do realizacji zadań Ośrodka
 2. Wykorzystanie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 3. Podjęcie działań zapewniających placówce wsparcie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb oraz służące pracy i rozwoju Ośrodka na rzecz wsparcia wychowanków zawartych w niniejszym Statucie;
 4. Ustalanie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.


 • GT Series
 • nożyczki mikiego
 • Art Bubiska
 • Kaszpir Bike
 • EL-DAW BHP
 • Drukarnia Majorczyk
 • Edi Taxi
 • Studi stempel
 • Oranżada Hellena
 • Familijna
 • Donatello
 • Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Chełek
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Willa na Skarpie
Regulamin portalu Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.×

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ul. J. Paczkowskiego 2, w celu kontaktu i utryzmywania korespondencji z Fundacją.