Informacje dla podopiecznych

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Fundacja Patryk Gewert z Pasją dla Świata

 

W związku z udziałem moim/syna/córki(odpowiednie zakreśl) …………………………………………………… w projekcie na temat:„ ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………organizowanym przez Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata, ul. Paczkowskiego 2, 62-200 Gniezno wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych oraz mojego wizerunku w celu realizacji projektu.

Nagranie  zawierające wizerunek oraz przekazane przeze mnie informacje mogą być publicznie udostępniane,. Materiały audio-video zebrane w trakcie realizacji projektu zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem – do realizacji projektu, posłużą jako materiał wspomagający do przygotowania sprawozdań.

 Ja niżej podpisany/a ……………………………………. ……………………………………………...……..,

PESEL ……………………………..niniejszym oświadczam, że:

 • przeczytałam/em powyższe informacje i potwierdzam, że w pełni rozumiem znaczenie i konsekwencję tej zgody,
 • przyjmuję do wiadomości, że wszystkie informacje na temat tego projektu, uzyskane przeze mnie w trakcie spotkania, są poufne i oświadczam, że nie ujawnię ich innym osobom ani firmom,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z …………………………………..……… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Przyjmuję do wiadomości, że:

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż podmiotem Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ulicy J. Paczkowskiego 2. Informujemy, że zgodnie z wytycznymi RODO macie Państwo możliwość wglądu w swoje dane, możliwość wprowadzania zmian jak i wnioskowanie o usunięciu Państwa danych z naszej bazy.

Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Fundacja Patryk Gewert z Pasją dla Świata, ul. Paczkowskiego 2, 62-200 Gniezno.

Dobrowolnie podaje Pan(i) dane oraz wyraża zgodę, aczkolwiek odmowa ich podania oraz zgody jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w badaniu.

Na podstawie Pan(i) zgody będą przetwarzane w celu weryfikacji częstości uczestnictwa w spotkaniach oraz do opracowania raportu z projektu. Podane dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Może Pan(i) żądać dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, ale do tego czasu przetwarzanie będzie zgodne z prawem.

Może Pan(i) wnieść skargę do organu nadzorczego.

Pana(i) dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.

 

…………………., dn. …………

                                       (data)

 

………………………………………………

(czytelny podpis osoby, która zapoznała się z obowiązkiem informacyjnym )

Fundacja Patryk Gewert z Pasją dla Świata, J. Paczkowskiego 2, 62-200 Gniezno KRS: 0000846508 • GT Series
 • nożyczki mikiego
 • Art Bubiska
 • Kaszpir Bike
 • EL-DAW BHP
 • Drukarnia Majorczyk
 • Edi Taxi
 • Studi stempel
 • Oranżada Hellena
 • Familijna
 • Donatello
 • Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Chełek
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Willa na Skarpie
Regulamin portalu Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.×

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ul. J. Paczkowskiego 2, w celu kontaktu i utryzmywania korespondencji z Fundacją.