Statut SOW Willa na Skarpie

 

Statut Specjalnego Ośrodka Wychowawczego

 Willa na Skarpie w Gnieźnie przy ul. Józefa Paczkowskiego 2

Sporządzony w dniu 13.05.2021 roku

Tekst jednolity z dnia 13.05.2021 roku

 


 

 

§ 1

Postanowienia Ogólne

 

1.     Specjalny Ośrodek Wychowawczy Willa na Skarpie z siedzibą w Gnieźnie przy

ul. Józefa Paczkowskiego 2 jest placówką niepubliczną dla dzieci i młodzieży objętej kształceniem specjalnym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy poprzez odpowiednio dostosowany program profilaktyczno-wychowawczy do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych wychowanka.

2.     Ośrodek działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty oraz Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

3.     Ośrodek nie jest placówką interwencyjną.

4.     Pełna nazwa Ośrodka brzmi: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Willa na Skarpie.

5.     Siedziba Ośrodka znajduje się w Gnieźnie przy ul. Józefa Paczkowskiego 2.

6.     Nazwa wymieniona w §1 ust.1 używana na pieczęci brzmi: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Willa na Skarpie w Gnieźnie.

7.     Na tablicy urzędowej ustala się nazwę w brzmieniu zgodnym z ust.1, opuszczając wyraz „Specjalny”.

8.     Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty;

9.     Ośrodek jest jednostką niepubliczną i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, pod bieżącą kontrolą Organu Prowadzącego.

 

§ 2

Organ Prowadzący

 

1.     Organem Prowadzącym Ośrodek jest osoba prawna Fundacja Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie, dla której dane rejestrowe pod numerem 0000846508 prowadzi IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

2.     Siedziba Organu Prowadzącego znajduje się w Gnieźnie.

3.     Organ Prowadzący ustanawia Statut Ośrodka oraz jego późniejsze zmiany.

4.     Organ prowadzący Ośrodek odpowiada za jego działalność. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:

1)     zapewnienie warunków działania Ośrodka, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki;

2)     zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

3)     wykonywanie remontów Ośrodka oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

4)     zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym
w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), i obsługi organizacyjnej Ośrodka;

5)     wyposażenie Ośrodka w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych oraz wykonywania innych zadań statutowych;

6)     wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Ośrodka;

7)     przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek, informacji
o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.

5.     Organ prowadzący stanowi Jednostkę Obsługi Ekonomiczno-Administracyjno-Organizacyjnej placówki.

6.     Kompetencje Jednostki Ekonomiczno-Administracyjno-Organizacyjnej Ośrodka:

1)     Sprawdzanie prawidłowości zawieranych umów przez Dyrektora Placówki;

2)     Przygotowanie zasad rachunkowości;

3)     Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

4)     Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

5)     Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

6)     Sporządzanie sprawozdań finansowych;

7)     Gromadzenie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zmianami.

 

§ 3

1.     Ośrodek działa na podstawie:

1)     Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o Systemie Oświaty oraz Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości
i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

2)     Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 572 z późniejszymi zmianami.);

3)     Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26. Czerwca 1974 roku (Dz.U.Nr 24, poz 141 z późn. zm.);

4)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 2017 roku, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami);

5)     Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawę warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 roku poz. 1578);

6)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 roku poz. 649).

7)     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

8)      Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z dnia 23 grudnia 1991r.

§ 4

1.     Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)     ośrodku – należy rozumieć Specjalny Ośrodek Wychowawczy Willa na Skarpie;

2)     dyrektorze ośrodka – należy rozumieć Dyrektora Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Willa na Skarpie.

3)     organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata;

4)     organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;

5)     pracownik pedagogiczny – należy przez to rozumieć wychowawców grup, psychologa, pedagoga, logopedę, wychowawców wspomagających Ośrodka;

6)     rodzicach należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

7)     wychowankach – należy przez to rozumieć wychowanków ośrodka;

8)     ustawie o systemie oświaty należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.

9)     ustawie Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

10)  Kodeksie Pracy– należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy;

11)  indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET) - należy przez to rozumieć program działań edukacyjno – wychowawczych dla wychowanka realizowany i opracowywany wspólnie ze szkołą , do której uczęszcza wychowanek

12)  wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) – należy przez to rozumieć program pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przygotowany przez Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanka objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanka, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

13)  zespołach wychowawczych – należy przez to rozumieć zespoły powołane w celu planowania i koordynowania działań związanych z funkcjonowaniem wychowanków w placówce;

14)  zespole ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej należy przez to rozumieć zespół powołany w celu opracowania i realizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

§ 5

Cele i zadania Ośrodka

 

1.     Specjalny Ośrodek Wychowawczy Willa na Skarpie w Gnieźnie pełni rolę internatu dla wychowanków, którzy wymagają specjalnych odziaływań wychowawczych,
w Ośrodku będą prowadzone zajęcia profilaktyczne i wychowawcze, uzupełniające wiadomości szkolne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne, z zakresu socjoterapii oraz wsparcie psychologiczno pedagogiczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczną lub inną poradnię specjalistyczną oraz dokumentów opracowanych przez Radę Pedagogiczną oraz innych specjalistów pracujących w Ośrodku lub współpracujących z Ośrodkiem w zakresie wymagań i potrzeb dla wychowanków.

2.     Specjalny Ośrodek Wychowawczy Willa na Skarpie w Gnieźnie jest placówką niepubliczną dla dzieci i młodzieży:

1)     niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymagającego stosowania specjalistycznej organizacji nauki i wychowania;

2)     zagrożonych niedostosowaniem społecznym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymagającego stosowania specjalistycznej organizacji nauki
i wychowania;

3.     Kształcenie wychowanków niepełnosprawnych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

1)     20  rok życia - w przypadku szkoły podstawowej;

2)     24 rok życia - w przypadku szkoły ponadpodstawowej;

3)     18 rok życia – w przypadku osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

§ 6

Ośrodek Realizuje Cele

 

1.     Ośrodek realizuje cele poprzez zapewnienie wychowankom:

1)     całodobowej opieki;

2)     zakwaterowania, wyżywienia, opieki, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;

3)     dostępu do opieki zdrowotnej;

4)     dostępu do edukacji;

5)     dostępu do pomocy psychologiczno pedagogicznej

6)     zajęć rewalidacyjnych dla wychowanków niepełnosprawnych;

7)     zajęć resocjalizacyjnych dla wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

8)     wychowania zgodnie z dokumentacją wychowanka i opracowanym programem profilaktyczno wychowawczym stworzonym w oparciu o indywidualne potrzeby;

9)     analizowanie i modyfikowanie programów wychowawczych, profilaktycznych zgodnie z potrzebami wychowanka

10) dostępu do zajęć z doradztwa zawodowego;

11) dostępu do zajęć rozwijających zainteresowania;

12) planowania i organizowania czasu spędzonego w Ośrodku zgodnie z poszanowaniem praw wychowanków, Konwencję o Prawach Dziecka, obowiązujących przepisów prawa;

13) współpracę wszystkich pracowników Ośrodka zgodnie z celami Ośrodka dobrem wspólnym społeczności Ośrodka i środowiska lokalnego;

14) kształtowanie i respektowanie norm społecznych;

15)  budowanie społeczności Ośrodka w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie;

16) dbanie o przestrzeganie ustalonych norm i zasad społecznych oraz regulaminów Ośrodka;

17) wzmacnianie właściwych postaw oraz eliminowanie zagrożeń;

18) zapewnieniu ochrony przed przemocą, uzależnieniem i innymi przejawami patologii społecznej

19) bieżące monitorowanie sytuacji wychowanków;

20) organizowanie zajęć indywidualnych i grupowych rozwijających aktywność społeczną;

21) organizowanie zajęć kształtujących odpowiedzialność za swoje działania, ich konsekwencje i skutki;

22) wspomaganie rozwoju w oparciu o indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe
w tym sytuacje społeczną wychowanka;

23) prowadzenie zajęć uzupełniających edukację szkolną;

24) podejmowanie działań w zakresie własnego rozwoju wychowanka;

25) podejmowanie działań społecznych przez wychowanka;

26) wsparcie dla rodziców w zakresie metod wychowawczych i pomocy psychologiczno pedagogicznej;

27) uwzględnianie opinii wychowanków dotyczących wzajemnej współpracy;

28) uwzględnianie pomysłów wychowanków na rzecz rozwoju Ośrodka i środowiska lokalnego;

29) Zapewnienie warunków do realizowania zadań Ośrodka poprzez:

a.      przeprowadzenie rzetelnej rekrutacji wychowanków;

b.     zatrudnienie wykwalifikowanego zespołu pracowników;

c.      zapewnienie pomieszczeń zgodnie z celami Ośrodka;

d.     stanowienie regulaminów i zasad pracy Ośrodka;

 

§ 7

Ośrodek Realizuje Zadania

 

1.     Ośrodek planuje i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki:

1)       Ośrodek planuje, organizuje, realizuje i modyfikuje działania placówki uwzględniając diagnozę i analizę potrzeb i możliwości wychowanków.

2)       Ośrodek prowadzi działania uwzględniające potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikację pracy placówki oraz oczekiwania środowiska lokalnego.

3)       Ośrodek planuje czas pracy oraz zajęć w sposób efektywny dla wychowanków.

4)       Wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści i pracownicy pedagogiczni realizujący zadania placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu działań służących realizacji zadań placówki oraz wspomagają siebie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

2. Ośrodek kształtuje postawy i respektowanie norm społecznych poprzez:

1)     działania wychowawcze i profilaktyczne dostosowane do potrzeb i sytuacji społecznej wychowanków;

2)     zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;

3)     zapewnienie społeczności Ośrodka w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie;

4)     przestrzeganie ustalonych norm i zasadach społecznych przez wychowanków 
i inne osoby realizujące cele i zadania placówki;

5)     zajęcia wychowawcze i profilaktyczne wzmacniające właściwe postawy
i zachowania oraz eliminowanie zagrożeń;

6)     monitorowanie i modyfikowanie programów wychowawczo profilaktycznych;

7)     zapewnienie wychowankom możliwości wzajemnej współpracy, odpowiednio do swoich  możliwości i działań, które umożliwiają wzięcie odpowiedzialności za swoje działania i relacje społeczne

3. Ośrodek wspomaga rozwój wychowanków z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji  poprzez:

1)     rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych wychowanków oraz sytuację społeczną każdego wychowanka;

2)     organizowanie zadań placówki w sposób angażujący wychowanków do podejmowania różnych aktywności;

3)     prowadzenie zajęć uzupełniających wiedzę szkolną;

4)     współpracę z rodzicami w zakresie wsparcia wychowanków oraz rodziców wychowanka;

5)     przygotowanie wychowanków do życia społecznego i podejmowania działań
w zakresie własnego rozwoju.

4. Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju poprzez:

1)     wsparcie rodziców w wychowaniu i zrozumieniu aktualnej sytuacji wychowanków oraz rodziców;

2)     współprace z rodzicami wychowanków wsłuchując się w ich opinie i spostrzeżenia dotyczące pracy z wychowankami;

3)     współpracuje z środowiskiem lokalnym innymi placówkami i ośrodkami, instytucjami kulturalnymi, organami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi na rzecz wzajemnego rozwoju i rozwoju wychowanków;

5. Zarządzanie Ośrodkiem w sposób służący jego rozwojowi poprzez:

1)       Zapewnienie warunków do realizacji zadań Ośrodka

2)       Wykorzystanie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

3)       Podjęcie działań zapewniających placówce wsparcie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb oraz służące pracy i rozwoju Ośrodka na rzecz wsparcia wychowanków zawartych w niniejszym Statucie;

4)       Ustalanie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i sposobów działania
w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

 

 

§ 8

Organizacja Pracy Ośrodka

 

1.     Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok kalendarzowy jako placówka feryjna,
w której przewidziane są ferie szkolne.

2.     W dni wolne od nauki, święta, ferie i wakacje wychowankowie przebywają w domu pod opieką rodziców, w zależności od sytuacji rodzinnej wychowanek może pozostać w Ośrodku pod opieką pracowników Ośrodka.

3.     Za zgodą Organu Prowadzącego Ośrodek może prowadzić działalność w okresie ferii szkolnych zapewniając opiekę wychowankom.

4.     Ośrodek jest placówką koedukacyjną.

5.     Ośrodek jest placówką całodobową.

6.     Ośrodek nie jest placówką interwencyjną.

 

§9

Grupa Wychowawcza

 

1.     Podstawową formą organizacyjną jest grupa wychowawcza.

2.     Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy Prawo Oświatowe;

3.     Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej;

4.     Za zgodą Organu Prowadzącego, Ośrodek może zatrudnić pomoc wychowawcy.

5.     W Ośrodku funkcjonują 4 grupy wychowawcze.

 

§10

Przyjęcie Wychowanków

 

1.     Kandydaci przyjmowani są przez cały rok kalendarzowy, w ramach wolnych miejsc na podstawie decyzji Dyrektora, lub osoby upoważnionej przez Dyrektora Ośrodka.

2.     Do Ośrodka przyjmowane są dzieci:

1)     w oparciu o przepisy zawarte w rozporządzeniu MEN z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1606 §34 pkt 4 i 7 oraz §35 i zasady opracowane przez Radę Pedagogiczną;

2)     których rodzice wnioskowali o przyjęcie dziecka;

3)     posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym  wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;

3.     Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę:

4)     Ośrodek pracuje w trzyzmianowym systemie;

5)     Pracownicy są zatrudniani w oparciu o Kodeks Pracy;

6)     pora nocna trwa od godz. 22.00 do godz. 6.00;

7)     opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo;

 

§11

Współpraca z rodzicami

1.     Przed przyjęciem do Ośrodka, Pedagog lub inny upoważniony przez Dyrektora Ośrodka pracownik przeprowadza z kandydatem i rodzicem rozmowę, zapoznając go
z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku.

2.     Przyjęcie kandydata do Ośrodka następuje na wniosek rodzica, opiekuna prawnego
w chwili podpisania kontraktu z dyrektorem ośrodka lub pracownika przez niego upoważnionego.

3.     Rodzic starający się o przyjęcie swojego dziecka do Ośrodka zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

1)     orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)     kserokopii skróconego aktu urodzenia;

3)     podania o przyjęcie.

4.     Warunkiem przyjęcia wychowanka jest podpisanie przez rodzica:

1)     kontraktu;

2)     zasad współpracy rodziców wychowanków Ośrodka z kadrą pedagogiczną.

5.     Oddziaływania wynikające z Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Wychowanka oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego wprowadzone zostaną w tok oddziaływań do pracy z wychowankiem po pisemnej zgodzie rodzica.

6.     Rodzice wychowanków przebywających w Ośrodku wnoszą opłatę za posiłki równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

7.     Jeżeli wychowanek z uzasadnionych powodów nie mógł przebywać w Ośrodku, opłaty
o których mowa w ust. 6 są należne w wysokości proporcjonalnej do czasu pobytu wychowanka.

8.     W szczególnych przypadkach Dyrektor Ośrodka może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 6.

9.     Wysokość opłat o których w ust. 6 ustala Dyrektor Ośrodka.

10.  Ośrodek nie odpowiada za przyniesiony przez wychowanków sprzęt elektroniczny, drogą odzież i obuwie oraz pieniądze i inne wartościowe rzeczy.

11.  Warunki korzystania z urządzeń elektronicznych przez wychowanków zarówno własnego jak i należącego do Ośrodka określa osobny regulamin ustanowiony przez Dyrektora Ośrodka.

12.  W przepadku samowolnego opuszczenia ośrodka przez wychowanka Dyrektor zawiadamia rodziców, opiekunów prawnych, a w przypadku, kiedy wychowanka  nie  ma  w  domu,  składa telefoniczne i pisemne  zawiadomienie  na  policję.

 

§11

Realizacja Obowiązku Szkolnego

 

1.   Ośrodek zapewnia realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza Ośrodkiem

2.   W przypadku, gdy wychowanek jest objęty nauczaniem indywidualnym, w Ośrodku organizuje się niezbędne warunki dla możliwości realizacji obowiązku szkolnego i nauki przez wychowanka.

3.   Ośrodek zapewnia wychowankom naukę w szkołach na terenie miasta Gniezna, lub Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych lub szkołach specjalnych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

 

§12

Pracownicy Ośrodka

 

1.     Wszyscy Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wychowanków, szczególnie wychowawcy oraz specjaliści.

2.     Wszyscy pracownicy Ośrodka są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej
w szczególności:

1)     tożsamości wychowanka;

2)     osobistej sytuacji wychowanka;

3)     zachowania tajemnicy zawodowej w związku z pracą z wychowankami;

4)     zasad i warunków zatrudnienia w ośrodku;

5)     w zakresie rozpatrywania wniosków i skarg.

3.     Wszyscy pracownicy ośrodka są zobowiązani do informowania dyrektora ośrodka
o bieżącej sytuacji panującej w ośrodku, nieprawidłowościach, skargach wychowanków, innych sytuacji ujętych w statucie ośrodka i innych ośrodkowych dokumentach.

4.     Każdy wychowanek na terenie Ośrodka jest objęty dozorem osób dorosłych, wychowawców i pracowników niepedagogicznych. Każdy wychowanek jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.

5.     W Ośrodku działają zespoły:

1)   zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)   zespoły wychowawcze powołane przez Dyrektora;

6.     Zgodnie z §41 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym zatrudnia się, w zależności od potrzeb, psychologa, pedagoga, a także innych specjalistów oraz osoby prowadzące zajęcia,
o których mowa w §37 ust. 1 pkt. 3 lit b-d.

7.     Za realizację programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialni są wychowawcy   grupy,   psycholog,   pedagog   i    inni    specjaliści    prowadzący   zajęcia z wychowankiem. Współpracują oni z rodzicami, szkołą i innymi instytucjami mogącymi wspomóc realizację programu.

8.     W Ośrodku dla każdego wychowanka zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współpracy ze szkołą i innymi specjalistami współpracującymi
z Ośrodkiem opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, na jego podstawie opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

9.     Specjalny Ośrodek Wychowawczy co najmniej dwa razy w roku dokonywać będzie oceny:

1) efektów podejmowanych działań, w szczególności – dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych;

2) poziomu bezpieczeństwa wychowanków.

10.  Wychowawca informuje wychowanka o przebiegu procesu edukacyjno-terapeutycznego     i możliwości wpływania na jego przebieg.

11.  Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie Dyrektorowi Ośrodka.

12.  Wszyscy pracownicy Ośrodka mogą składać skargi i wnioski do Dyrektora Ośrodka.

 

§ 13

Program Wychowawczo Profilaktyczny

 

1.  Ośrodek realizuje program profilaktyczno - wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych wychowanków przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w Ośrodku.

2.  Program profilaktyczno - wychowawczy opracowywany jest przez Radę Pedagogiczną.

3.  Na podstawie uchwalonego programu profilaktyczno - wychowawczego wychowawcy grup opracowują na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej.

4.  Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez wszystkich pracowników pedagogicznych.

§ 14

Organy Ośrodka

1.     Organami Ośrodka są:

1)     Dyrektor Ośrodka;

2)     Rada Pedagogiczna Ośrodka;

3)     Samorząd Wychowanków.

2.  Organy ośrodka planują swoją działalność na rok szkolny.

3.  Działania organów ośrodka mają na celu wspólny rozwój na rzecz dobra wspólnego społeczności ośrodka.

4.  Organy ośrodka współpracują ze sobą na zasadach partnerskich, niezależnych
i demokratycznych w ramach swoich kompetencji.

5.  Organy ośrodka wymieniają się informacjami, opiniami i stanowiskami w danej sprawie
i w sprawie podejmowanych działań.

6.  Organy ośrodka nie naruszają wzajemnych kompetencji.

7.  Spory kompetencyjne między organami rozwiązuje Dyrektor ośrodka.

8.  Decyzje dyrektora, o których mowa w ust. 7 są ostateczne.

9.  W Ośrodku nie funkcjonuje Rada Rodziców zgodnie z zapisem art. 82 ust.1 Dz.U. Prawo Oświatowe poz. 59, 949.

§ 15

Dyrektor Ośrodka

 

1.     Dyrektor jest powoływany lub odwoływany przez Organ Prowadzący.

2.     Dyrektor Ośrodka w szczególności:

1)     kieruje działalnością ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2)     sprawuje nadzór pedagogiczny.

3)     sprawuje nadzór opiekuńczy nad wychowankami oraz tworzy warunki harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne.

4)     realizuje uchwały organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej, podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących.

5)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka;

6)     wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom, wychowawcom grup, specjalistom oraz innym pracownikom, w czasie zajęć organizowanych Ośrodek;

7)     wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8)     stwarza w Ośrodku warunki do działania: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Ośrodka;

9)     odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka;

10) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek z przepisami o ochronie danych osobowych.

11) rozstrzyga sprawy sporne między pracownikami ośrodka.

12) przewodniczy Radzie Pedagogicznej;

13) przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i informuje o ich terminie członków Rady Pedagogicznej;

14) dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;

15) opracowuje arkusz organizacyjny Ośrodka;

16) powołuje i odwołuje członków zespołu wychowawczego do spraw okresowej oceny zachowania wychowanków i samokształcenia się wychowawców oraz kieruje jego pracami;

17) zatrudnia i zwalnia personel wychowawczy, administracyjny i pomocniczy;

18) podejmuje decyzję o przeniesieniu pracownika na inne stanowisko lub o jego zwolnieniu, jeżeli pracownik nie realizuje prawidłowo swoich kompetencji;

19) rozwiązywanie konfliktów między wychowankami, jeżeli nie znalazły rozwiązania na wcześniejszych etapach;

20) Rozwiązywanie konfliktów między wszystkimi pracownikami ośrodka;

3.     Dyrektor ośrodka obowiązany jest przyjmować wnioski i skargi w godzinach pracy.

4.     Wnioski i skargi, o których mowa w ust. 3 przyjmowane i przechowywane są zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób umożliwiający kontrolę ich przebiegu oraz terminów załatwiania poszczególnych wniosków i skarg.

5.     Dyrektor uchwala regulamin rozwiązywania sporów kompetencyjnych między organami ośrodka.

§ 16

Rada Pedagogiczna

 

1.   Rada Pedagogiczna realizuje zadania wychowawcze opiekuńcze i dydaktyczne wynikające z przepisów prawa, Statutu ośrodka szczególnie określonych  w §5, §6, §7 oraz zarządzeń Dyrektora Ośrodka i innych regulaminów wewnętrznych ośrodka.

2.   Radę pedagogiczną tworzą:

1)    Dyrektor Ośrodka

2)    Wychowawcy grup

3)    Ośrodkowi Specjaliści

4)    Inni pracownicy powołani przez Dyrektora

3.   Członkowie rady pedagogicznej mogą wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora ośrodka do Zarządu Organu Prowadzącego w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa.

 

§ 17

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 

1.     Zatwierdzanie planów pracy ośrodka.

2.     Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy ośrodka, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

2)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacyjnych  metod pracy
z wychowankami, w tym eksperymentów pedagogicznych w ośrodku po wcześniejszym ich zaopiniowaniu przez organ prowadzący;

3)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy wychowanków;

4)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy ośrodka;

5)     Projekt planu finansowego;

6)     propozycje dyrektora ośrodka w sprawach przydziału wychowawcom i innym członkom rady pedagogicznej stałych prac i zajęć oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych;

3.     Rada Pedagogiczna może składać wnioski do Dyrektora Ośrodka o przyznanie pracownikom ośrodka lub wychowankom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4.     Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych podczas zebrań rady pedagogicznej.

5.     Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

6.     Rada pedagogiczna ustala Regulamin Rady Pedagogicznej i go przestrzega.

 

§ 18

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

1.     Dyrektor Ośrodka jest przewodniczącym rady pedagogicznej.

2.     Przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej.

3.     Zebrania rady pedagogicznej odbywają się w miarę potrzeb.

4.     Decyzję o terminach zebrania rady pedagogicznej podejmuje przewodniczący rady pedagogicznej.

5.     Przewodniczący rady pedagogicznej ma obowiązek poinformowania wszystkich jej członków o terminie zebrania.

 

§ 19

Samorząd Wychowanków
 

1.  Samorząd Wychowanków, zwany dalej „samorządem”

2.  Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka.

3.  Zasady wybierania i działania przedstawicieli samorządu określa Regulamin Samorządu.

4.  Przedstawiciele samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.

5.  Samorząd działa na podstawie regulaminu, o którym mowa w ust. 2, który nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka.

6.  Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi Ośrodka, Radzie Pedagogicznej wnioski
i opinie we wszystkich sprawach dotyczących Ośrodka, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków takich jak:

1)     prawo do zapoznania się z treścią programów terapeutyczno-wychowawczych;

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w zachowaniu;

3)     prawo do wydawania i redagowania gazetki ośrodkowej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z wychowawców i wychowanków oraz nie zawiera wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników, w tym treści niedozwolonych;

4)     prawo    do    organizowania    działalności    kulturalnej,    oświatowej,    sportowej   
z uwzględnieniem możliwości finansowych i organizacyjnych Ośrodka;

5)     prawo do wnoszenia własnej  inicjatywy przy organizowaniu  uroczystości 
i  imprez w Ośrodku;

6)     prawo do wyboru wychowawcy pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

7.  Samorząd w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka może podejmować działania
z zakresu wolontariatu.

8.  Opiekunem samorządu jest pracownik pedagogiczny Ośrodka.

 

§ 20

Prawa wychowanka

 

1.  Każdy wychowanek ma prawo do znajomości wszystkich swoich praw wynikających
z Konwencji Praw Dziecka i kierowania się nimi w swoim życiu, a w szczególności:

1)       zachowania własnej tożsamości i podmiotowości, a także do poszanowania jego godności osobistej i prywatności;

2)       swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli i przekonań, o ile nie naruszają one godności innych osób oraz przyjętych norm społecznych;

3)       utrzymywania osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami i innymi bliskimi osobami;

4)       ochrony zdrowia i życia;

5)       nauki;

6)       godziwych warunków socjalnych;

7)       ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbywaniem oraz innym złym traktowaniem.

2.  Wychowanek ma prawo do:

1)       zapoznania się ze Statutem Ośrodka, Regulaminem i procedurami obowiązującymi  
w Ośrodku;

2)       równego, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3)       zachowania dyskrecji w sprawach życia prywatnego;

4)       poczucia bezpieczeństwa;

5)       bezpiecznych warunków pobytu w Ośrodku i na zajęciach w nim organizowanych;

6)       sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny;

7)       pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

8)       opieki wychowawczej;

9)       czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek;

10)   rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień podczas zajęć czasu wolnego;

11)   kształcenia się, wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju;

12)   odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania dostosowanego do możliwości psychofizycznych i predyspozycji;

13)   dostosowania metod wychowawczych do jego możliwości psychofizycznych;

14)   wsparcia przez wychowawców w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym;

15)   uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy;

16)   korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się
w Ośrodku;

17)   przygotowania do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz przyszłego zawodu;

18)   kontaktowania się z rodzicami, opiekunami prawnymi lub krewnymi, jeśli nie jest to sprzeczne z decyzją sądu;

19)   kontaktowania się ze znajomymi, po uzyskaniu zgody rodziców i wychowawców;

20)   korzystania z telefonów komórkowych zgodnie z odrębnym regulaminem;

21)   współorganizowania imprez ośrodkowych i uczestniczenia w nich;

22)   współredagowania i wydawania gazetki ośrodkowej;

23)   brania udziału w konkursach;

24)   reprezentowania Ośrodka na zewnątrz;

25)   zgłaszania dyrektorowi, wychowawcom, innym pracownikom pedagogicznym oraz swoim przedstawicielom uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw wychowanków;

26)   udziału w zajęciach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Ośrodek;

27)   otrzymywania nagród, przywilejów, wyróżnień i dyplomów;

28)   składania wniosków i skarg do wychowawców, specjalistów oraz dyrektora ośrodka;

29)   Uzyskania informacji na swój temat;

 

§ 21

Obowiązki wychowanka

 

1.  Do obowiązków wychowanka należy:

1)       znajomość swoich praw i obowiązków oraz świadome ich przestrzeganie;

2)       przestrzeganie    obowiązujących    w    Ośrodku    przepisów    prawa zewnętrznego i wewnętrznego;

3)       przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego;

4)       przestrzeganie zasad bhp, przepisów p.poż. oraz przepisów ruchu drogowego;

5)       dbanie o zdrowie i życie własne i innych osób;

6)       szanowanie symboli państwowych;

7)       świadome uczestnictwo w realizacji programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

8)       odnoszenie się z szacunkiem do wychowawców, pozostałych pracowników Ośrodka oraz innych wychowanków;

9)       bycie uprzejmym i kulturalnym wobec wszystkich pracowników Ośrodka oraz innych wychowanków;

10)   bycie zdyscyplinowanym i punktualnym;

11)   szanowanie pracy własnej i innych osób;

12)   wypełnianie poleceń i zarządzeń dyrektora Ośrodka, wychowawców i innych pracowników;

13)   dbanie o ład i porządek w swojej sali, w grupie, Ośrodku;

14)   szanowanie mienia ośrodkowego oraz mienia kolegów, wychowawców i innych osób;

15)   bezwzględny zakaz używania przemocy fizycznej i psychicznej;

16)   dbanie o higienę osobistą;

17)   noszenie schludnego, estetycznego ubioru adekwatnego do wymagań szkoły, pogody, a podczas uroczystości – stroju galowego;

18)   systematyczne uczęszczanie do szkoły;

19)   systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności;

20)   systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, odrabianie prac zadanych przez nauczycieli lub wychowawców.

 

§ 22

Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

1.  W Ośrodku powołany został zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.  W skład zespołu wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, psycholog, ośrodkowi specjaliści.

3.   Koordynatorem zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest Dyrektor Ośrodka.

4.  Zespół opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając diagnozę i  wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną oraz
z rodzicami wychowanka.

5.  Zespół ds. pomocy psychologicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w miarę potrzeb, dokonuje jej modyfikacji.

6.  Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia uwzględnia w szczególności:

a)     indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia wychowanka;

b)     przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanka.

7.  Zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny, w którym zawarte jest:

a)     indywidualne działanie edukacyjno terapeutyczne jakie należy podjąć wobec wychowanków podczas wspierania ich rozwoju w ośrodku.

8.  Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny uwzględnia w szczególności:

1)     indywidualne działania edukacyjne i terapeutyczne opracowane przez zespół pedagogiczny, które mają na celu niwelowanie trudności rozwojowych
i edukacyjnych ważnych dla realizacji celów edukacyjnych i terapeutycznych, także zakres dostosowania programu edukacyjnego i celów terapeutycznych do możliwości psychofizycznych wychowanka;

2)     istotne wskazówki, co do sposobu pracy z wychowankiem. Formy i metody pracy. Ważną części ą tego programu będzie także przeprowadzanie ewaluacji dwa razy do roku w celu poprawy pracy z wychowankiem w obszarach takich jak:

3)     obszar potrzeb fizycznych

4)     obszar potrzeb dydaktycznych

5)     obszar potrzeb związanych z zachowaniem

6)     obszar potrzeb społecznych.

Z uwzględnieniem wniosków i rekomendacji do dalszej pracy zespołu ds. psychologiczno pedagogicznych z wychowankiem.

9.  Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia oraz Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny jako dokumenty wyznaczające działania w pracy wychowankiem muszą zostać podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych przed podjęciem działań.

 

§ 23

 

1.  W Ośrodku każdy wychowanek, rodzic, wychowawca może skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeśli zachodzi taka potrzeba.

2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  wychowankowi  polega  na  rozpoznaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka.

3.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku udzielają wychowankom wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w Ośrodku zadania w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szczególności psycholog, pedagog.

4.  Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  w  Ośrodku  rodzicom   wychowanków
i wychowawcom polega na wspieraniu rodziców i wychowawców
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków Ośrodka.

5.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się w ramach pracy
z wychowankiem w Ośrodku.

6.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Ośrodka.

7.  Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  jest  organizowana  i   udzielana  we  współpracy   
z  rodzicami   wychowanków,   szkołami,   poradniami   psychologiczno-pedagogicznymi  
i specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i licznymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem Ośrodków w tym zakresie.

8.  O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący
w Ośrodku.

9.   W Ośrodku pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i
specjalistów, a także w formie:

a)  zajęć rozwijających uzdolnienia;

b)  zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

c)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,  rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

d)  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;

e)  porad i konsultacji;

f)  warsztatów.

10.            Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Ośrodku jest udzielana rodzicom
i wychowawcom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

§ 24

Zespół Wychowawczy

 

1.  Zasady i cele pracy Zespołu Wychowawczego określa Dyrektor Ośrodka.

2.  Regulamin pracy Zespołu Wychowawczego ustala i zatwierdza Dyrektor Ośrodka.

3.  Członkowie Zespołu Wychowawczego mają za zadanie wymieniać się doświadczeniami
w zakresie skuteczności metod pracy z wychowankami.

 

§ 25

Pedagog

 

1.     Pedagog przygotowuje  w  każdym  roku  szkolnym  plan  swojej  pracy  i przedstawiają go do akceptacji Dyrektorowi Ośrodka, a na koniec każdego półrocza szkolnego składa sprawozdanie z pracy.

2.     Do obowiązków pedagoga należy:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanków i dokonywanie analizy przyczyn występujących problemów;

2)      indywidualna opieka pedagogiczna nad wychowankami i rodzinami tej opieki wymagającymi;

3)      udzielanie wychowankom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;

4)      udzielanie porad i pomocy wychowankom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;

5)      udzielanie rodzicom i wychowawcom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;

6)      koordynowanie działań mających na celu udzielanie pomocy materialnej przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny;

7)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych;

8)      wspieranie wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9)      koordynowanie pracy zespołów wychowawczych;

10)   prowadzenie warsztatów, spotkań i innych form pracy z rodzicami
i wychowankami celem wspierania działań wychowawców grup;

11)   prowadzenie rekrutacji wychowanków;

12)   współpraca ze szkołami, w których wychowankowie realizują obowiązek nauczania;

13)   uczestniczenie w spotkaniach zespołów wychowawczych i zespołach
ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach wychowanków;

14)   prowadzenie dokumentacji zgodnie z zaleceniami dyrektora Ośrodka;

15)   współpraca z wydziałem oświaty, sądami, policją i strażą miejską.

16)   wdrażanie do przestrzegania norm, zasad i wartości;

17)   wprowadzanie wśród wychowanków nowych, konstruktywnych sposobów zachowania;

18)   uczenie rozpoznawania swoich uczuć oraz stanów emocjonalnych innych ludzi;

19)   podpowiadanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami;

20)   odkrywanie mocnych stron osobowości;

21)   kształtowanie twórczych postaw;

22)   rozwijanie zainteresowań;

23)   ćwiczenie umiejętności współpracy w zespole i rozwiązywania konfliktów;

24)   prowadzenie rozmów z rodzicami celem poprawienia funkcjonowania wychowanka   w Ośrodku.

3.     Pracę Pedagoga nadzoruje Dyrektor Ośrodka.

§ 26

Wychowawca Grupy

 

1.     Wychowawca grupy jest zobowiązany do rejestrowania powrotu wychowanka ze szkoły. W przypadku, kiedy wychowanek we właściwym czasie nie wrócił do Ośrodka, wychowawca:

1)       zasięga informacji od pracowników szkoły do której uczęszcza wychowanek na temat zaistnienia faktu opuszczenia szkoły przez wychowanka;

2)       w przypadku nie ustalenia miejsca pobytu wychowanka, wychowawca zawiadamia dyrektora ośrodka;

3)       w przypadku dalszego nie ustalenia pobytu wychowanka dyrektor składa pisemne zawiadomienie na policję, lub osoba przez niego wyznaczona;

4)       w przypadku nie obecności dyrektora placówki zastępujący go pracownik, zawiadamia odpowiednie służby  telefonicznie lub pisemnie lub osobiście.

2.     W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia Ośrodka, wychowawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie dyrektora ośrodka.

3.     Jeśli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie wychowanka do domu przed upływem tygodnia, wychowawca grupy, w sytuacji gdy dyrektor lub osoba go zastępująca wyda decyzję Wychowawca Grupy może:

1)     zwolnić wychowanka pod opiekę rodzica lub osoby upoważnionej;

2)     na telefoniczną prośbę rodzica zwolnić wychowanka na warunkach określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice. Rodzice telefonicznie potwierdzają powrót dziecka do domu.

4.     Jeśli wychowanek uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi należy:

1)     zawiadomić rodziców i postępować zgodnie z poczynionymi ustaleniami;

2)     wychowanek może być odebrany z Ośrodka przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego upoważnioną;

3)     chory wychowanek nie może opuścić Ośrodka bez opieki osoby dorosłej.

5.     Odpowiedzialność Ośrodka za bezpieczeństwo wychowanków kończy się po wyjściu wychowanka z budynku Ośrodka do domu.

6.     Wyjścia na zajęcia sportowe poza placówkę mogą się odbywać tylko pod nadzorem wychowawców.

7.     Zapewnienie bezpieczeństwa wychowanka na wycieczkach, wyjściach poza Ośrodek regulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami dyrektora Ośrodka.

8.     Każda impreza w Ośrodku musi być zgłaszana do dyrektora Ośrodka. Odbywa się za jego zgodą. Za bezpieczeństwo wychowanków w czasie imprezy organizowanej
w Ośrodku lub poza nim odpowiada wychowawca organizator i wychowawcy grup.

9.     Postępowanie w razie zaistnienia na terenie Ośrodka wypadku regulują odrębne przepisy. Wychowawca ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia dyrektora Ośrodka lub wicedyrektora
i rodziców wychowanka o zaistniałym wypadku.

10.  W  Ośrodku  prowadzone     zajęcia   wspierające   wychowanka   w   radzeniu   sobie 
w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

11.  Dla zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków pracownicy Ośrodka mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren Ośrodka.

12.  Wychowanek nie może bez zgody wychowawców, pedagoga lub dyrektora opuścić budynku Ośrodka.

13.  W przypadku stwierdzenia, że wychowanek przebywający na terenie Ośrodka znajduje się pod  wpływem  alkoholu  lub  środków  odurzających  wychowawca  postępuje  zgodnie 
z procedurami zawartymi w osobnym „Regulaminie postępowania
w przypadku zaistnienia kryzysowej” wobec wychowanków Ośrodka ustanawianym przez Dyrektora Ośrodka.

 

§ 27

1.   W procesie wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczym wychowawca grupy pełni rolę opiekuna i organizatora życia grupy powierzonej jego opiece.

2.   Formy spełniania zadań przez wychowawcę grupy powinny być dostosowane do wieku      wychowanków, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Ośrodka.

 

§ 28

Obowiązki Wychowawcy Grupy

 

1.  Do obowiązków wychowawcy grupy należy:

1)       otaczanie każdego  wychowanka  indywidualną  opieką,  rozpoznanie  jego  mocnych
i słabych stron i umiejętne wykorzystanie ich w procesie wychowawczym;

2)       podejmowanie   działań   kształtujących   osobowość    wychowanków, ich                      rozwój intelektualny i emocjonalny;

3)       wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy i kształtowanie umiejętności współżycia społecznego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami;

4)       uczenie świadomego i właściwego wypełniania ról społecznych;

5)       eliminowanie zachowań mających cechy niedostosowania społecznego;

6)       kształtowanie umiejętności twórczego zagospodarowania czasu wolnego;

7)       kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;

8)       wyrabianie u wychowanków nawyku dbania o czystość osobistą;

9)       dbanie o czystość i higienę pomieszczeń, z których korzysta grupa;

10)   dbanie o zdrowie wychowanków i propagowanie zdrowego stylu życia;

11)   dbanie o bezpieczeństwo wychowanków powierzonych jego opiece;

12)   utrzymywanie kontaktów ze szkołami, w których wychowanek realizuje obowiązek nauczania;

13)   utrzymywanie kontaktów z rodzinami wychowanków, w celu ustalenia potrzeb edukacyjnych i wychowawczych;

14)   informowanie    rodziców     o     trudnościach    edukacyjnych i wychowawczych wychowanków;

15)   dbanie o mienie stanowiące wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do dyspozycji grupy;

16)   współdziałanie    i    współpraca    z    pedagogiem,    psychologiem, specjalistami;

17)   systematyczne doskonalenie swoich umiejętności zawodowych;

18)   prowadzenie regularnych spotkań społeczności grupowej;

19)   opracowywanie i realizowanie programu wychowawczego grupy w oparciu
o program profilaktyczno-wychowawczy;

20)   prowadzenie dokumentacji wychowawczej, w tym dzienniczka obserwacyjnego, dokumentów dotyczących diagnozy wychowanka, planów pracy dla danej Grupy Wychowawczej, którą prowadzi, zgodnie z zaleceniami dyrektora Ośrodka;

21)   wykonywanie    innych    prac    zleconych    przez    dyrektora dotyczących wychowanków;

22)   przestrzeganie dokumentów określających i regulujących zasady pracy
w Ośrodku;

23)   prowadzenie dokumentacji wychowanka, przygotowanie sprawozdań ze swojej pracy na rzecz Rady Pedagogicznej i nadzoru.

 

§ 29

Psycholog

1.  Do obowiązków psychologa należy:

1)       indywidualna opieka psychologiczna nad wychowankami wymagającymi opieki;

2)       instruowanie rodziców opiekunów prawnych w zakresie sposobu porozumiewania się
z wychowankiem w warunkach domowych;

3)       prowadzenie diagnozy w celu ustalenia poziomu rozwoju wychowanka i ustalenia przyczyn istniejących niepowodzeń oraz potencjalnych możliwości wychowanka;

4)       udzielanie wychowankom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;

5)       udzielanie porad i pomocy wychowankom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;

6)       sprawowanie    indywidualnej   opieki    nad    wychowankami    mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w Ośrodku;

7)       minimalizowanie   skutków    zaburzeń   rozwojowych,    zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku ośrodkowym;

8)       koordynowanie prac zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9)       sporządzanie   we   współpracy   z   wychowawcami grup i innymi specjalistami wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia, oraz indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego.

10)   wspieranie wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11)   prowadzenie warsztatów, spotkań i innych form pracy z wychowankami
i rodzicami celem wspierania działań wychowawców grup;

12)   promowanie wartości mających zapobiegać rozwojowi uzależnień
u wychowanków;

13)   prowadzenie działań zapobiegających zdrowotnym i społecznym skutkom wynikającym z używania środków psychoaktywnych;

14)   organizowanie warsztatów tematycznych zapoznających wychowanków

z  zagrożeniami  wynikającymi  z  używania  środków  psychoaktywnych,  alkoholu  
i dopalaczy;

15)   indywidualna opieka nad wychowankami mającymi kontakt z narkotykami, dopalaczami i alkoholem;

16)   organizowanie spotkań, warsztatów tematycznych przybliżających rodzicom problematykę uzależnień;

17)   wspieranie   wychowawców   grup    w    rozwiązywaniu    problemów    związanych
z używaniem środków psychoaktywnych i alkoholu przez wychowanków;

18)   współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami zdrowia psychicznego, poradnią leczenia uzależnień, sądami i szkołami, w których wychowankowie Ośrodka realizują obowiązek nauczania.

 

§ 30

Doradztwo Zawodowe

1.     Ośrodek wspiera wychowanka w zakresie podjętej przez niego ścieżki zawodowej.

2.     Ośrodek umożliwia wychowankom korzystanie z zajęć z doradztwa zawodowego
w szkole do której uczęszcza wychowanek zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

3.     Ośrodek współpracuje ze szkołą oraz rodzicami w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia wychowanka w zakresie rozwoju zawodowego.

 

§ 31

Zajęcia Poza Ośrodkiem

1. Zajęcia sportowe, kulturalno-oświatowe i rozwijające zainteresowania i uzdolnienia mogą odbywać się poza Ośrodkiem.

 

 

§ 32

Bezpieczeństwo wychowanków w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek

 

1.    Ośrodek w celu zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa podejmuje następujące działania:

1)     w Ośrodku obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą przeprowadza się ewakuację wychowanków i pracowników;

2)     wychowawcy    grup    mają    obowiązek    zapoznać    wychowanków
z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi w Ośrodku;

3)     w Ośrodku istnieje wyraźne i trwałe oznakowanie dróg ewakuacyjnych;

4)     W Ośrodku wprowadzono monitoring wizyjny celem zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom, pracownikom i pozostałym osobom przebywającym na terenie Ośrodka oraz zabezpieczenia budynku przed innymi zagrożeniami.

5)     Rejestr i podgląd kamer znajduje się w sekretariacie Ośrodka oraz innych pomieszczeniach wyznaczonych przez Dyrektora Ośrodka.

2.     Zasady bezpieczeństwa panujące w Ośrodku stanowi odrębny regulamin.

 

§ 33

 

1.   W celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w pkt. 1 dyrektor Ośrodka powołuje spośród wychowawców lub pracowników koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ewakuacji;

2.   Ośrodek w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów bhp podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami;

3.   każdy wychowawca zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsc prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z wychowankami miejsce zagrożenia i powiadamia o tym fakcie dyrektora Ośrodka oraz odpowiednie służby;

4.   wychowankowie nie mogą przebywać w pomieszczeniu, w którym wystąpiło zagrożenie, zanim nie zostanie ono usunięte;

5.   do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty itp.

 

§ 34

Kontakt z Rodzicem / Opiekunem

1.       Ośrodek zapewnia warunki umożliwiające wychowankom kontakt z rodzicami:

1)     podejmuje współpracę z rodzicami

2)     w przypadku, gdy częstotliwość i jakość kontaktów wychowanka z rodzicami wskazuje na trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej lub na rosnące zaniedbanie przez rodziców obowiązku wobec dziecka, Ośrodek występuje do sądu o zbadanie sytuacji dziecka.

3)     W szczególnych przypadkach Dyrektor Ośrodka może być Prawnym Opiekunem Wychowanka.

 

 

§ 35

Skreślenie z listy wychowanków

 

1.  Skreślenie z listy wychowanków następuje w przypadku:

1)     wniosku rodziców;

2)     ukończenia przez wychowanka 18 roku życia dla wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub 24 roku życia dla wychowanków
niepełnosprawnych;

3)     rażącego naruszenia regulaminu placówki;

4)     wniosku zespołu wychowawczego po wyczerpaniu wszelkich dostępnych środków wychowawczych;

2.  O Skreśleniu wychowanka z listy decyduje Dyrektor Ośrodka na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.  Skreślenie wychowanka z listy wychowanków stosowane jest na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Ośrodka.

 

§ 36

Budżet Ośrodka

 

1.     Środki Finansowe na realizację działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, pochodzą w szczególności z:

1)     subwencji oświatowej;

2)     darowizn;

3)     funduszy celowych Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata;

4)     odpłatności rodziców / opiekunów prawnych wychowanków za wyżywienie.

2.   Subwencja oświatowa podlega rozliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.   Osoba Prawna Fundacja Patryk Gewert z Pasją dla Świata ma prawo do uzyskiwania dodatkowych środków, w  tym darowizn na działalność opiekuńczo-wychowawczą placówki oraz ubogich wychowanków wymagających dodatkowego wsparcia, w ramach swojej działalności Statutowej.

 

§ 37

Likwidacja Placówki

 

1.     Wpis do ewidencji ulega wykreśleniu w przypadkach określonych w art. 169 ustawy – prawo oświatowe.

2.     Likwidacja Ośrodka może nastąpić z końcem roku szkolnego w trybie i na zasadach określonych w art. 172 ust.4 ustawy – prawo oświatowe.

 

§ 38

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Ośrodek działa jako jednostka niepubliczna prowadzi gospodarkę finansową według zasad ogólnych.

2.  Dokumentacja jest prowadzona i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.  Ośrodek może posiadać własny sztandar, logo oraz patrona lub patronów.

4.  Statut   obowiązuje   wszystkich   członków   społeczności   ośrodkowej: wychowanków, rodziców, dyrektora, wychowawców, innych pracowników Ośrodka.

5.  Zmian w Statucie dokonuje się uchwałą podejmowaną przez Organ Prowadzący.

6.  Zmiany w Statucie polegające na aktualizacji źródeł prawa nie wymagają powiadomień.

7.  Wszystkie wypracowane w ośrodku innowacje i innowacyjne metody pracy są własnością ośrodka i mogą być dowolnie wykorzystywane przez Organ Prowadzący.

8.  Wszystkie decyzje w kwestiach nie uregulowanych rozstrzyga Organ Prowadzący.

9.  Sposób reprezentacji, podejmowania uchwał, cele i zadania Organu Prowadzącego określa Statut Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata.

 

Tekst Jednolity Statutu wchodzi w życie z dniem wpisu do ewidencji. • GT Series
 • nożyczki mikiego
 • Art Bubiska
 • Kaszpir Bike
 • EL-DAW BHP
 • Drukarnia Majorczyk
 • Edi Taxi
 • Studi stempel
 • Oranżada Hellena
 • Familijna
 • Donatello
 • Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Chełek
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Willa na Skarpie
Regulamin portalu Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.×

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ul. J. Paczkowskiego 2, w celu kontaktu i utryzmywania korespondencji z Fundacją.