Regulamin Wolontariusza

Regulamin przyjęcia wolontariusza do Fundacji

 

Regulamin określa zasady współpracy między Fundacją Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ul. J. Paczkowskiego 2, zwaną dalej Fundacją, a osobą podejmującą współpracę na zasadzie porozumienia przewidzianego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwaną w dalszej części Wolontariuszem.

 

I. Wolontariusz Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata

 1. Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia zobowiązuje się wykonać świadczenia na rzecz Fundacji o charakterze społecznym z zakresu pożytku publicznego, zgodnie z jej celami statutowymi, na zasadach określonych w:

 

 1. ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, i której kandydatura została oceniona pozytywnie przez Zarząd Fundacji w ramach prowadzonej rekrutacji Wolontariuszy.
 1. Wolontariuszem może zostać każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, z zastrzeżeniem punktu b,
 2. uzyskał skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia,
 3. utożsamia się z działalnością i misją Fundacji,
 4. deklaruje chęć wspomagania misji Fundacji oraz pomocy osobom potrzebującym oraz zwierzętom,
 5. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo z oskarżenia publicznego,
 6. zaakceptował Regulamin w całości i bez zmian,
 7. ukończył minimum 12 rok życia,
 8. należycie wypełnił i dostarczył Fundacji umowę o współpracę dla Wolontariusza wraz z wymaganymi oświadczeniami,
 9. został pozytywnie oceniony przez Zarząd Fundacji lub koordynatora akcji prowadzonej przez Fundacje.

II. Przystąpienie Wolontariusza do Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata

 1. Kandydat na Wolontariusza jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania jego treści, uzupełnił umowę o współpracę dla Wolontariusza uzupełnioną o wskazane w nim dane osobowe, opatrzoną własnoręcznym i czytelnym podpisem ze wskazaniem miejsca oraz daty jej podpisania, która dostępny jest w biurze Fundacji, zwaną dalej Umowa współpracy z Wolontariuszem.
 2. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są, by wraz z wypełnioną Umową o współpracy z Wolontariuszem dostarczyć podpisane oświadczenie znajdujące się na końcu w/w umowy. (Oświadczenie przedstawicieli ustawowych wolontariusza niepełnoletniego - Zgoda rodzica / opiekuna).
 3. Z Wolontariuszem może być zawarte porozumienie na piśmie o wykonaniu świadczeń wolontariackich w sytuacji, gdy charakter działań Wolontariusza to uzasadnia
 4. W każdym przypadku, gdy Wolontariusz dobrowolnie wykonuje czynności na rzecz Fundacji o charakterze logistyczno-, administracyjno-, osobowym, a na wypadek osobnego powierzenia przez Fundację – również czynności o charakterze finansowym przy organizowaniu wydarzenia przez Fundację.
 5. Zarząd Fundacji dokonuje wstępnej weryfikacji osób, które zgłosiły chęć pozostania Wolontariuszem Fundacji. Po przejściu pozytywnej weryfikacji podpisana zostaje Umowa o współpracy z Wolontariuszem.
 6. Wolontariusz zobowiązuje się:
 1. wykonywać świadczenia wolontariackie zgodnie z Regulaminem,
 2. wykonywać świadczenia wolontariackie z poszanowaniem celów statutowych Fundacji,
 3. w ramach wykonywanych świadczeń wolontariackich nie podejmować żadnych działań wykraczających poza zadania zlecone Wolontariuszowi przez Fundację, w szczególności nie wykorzystywać danych osobowych, do których Wolontariusz będzie miał dostęp w inny sposób niż wynikający z wyraźnych poleceń Fundacji oraz nie podejmować jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym związane z promowaniem jakichkolwiek usług i towarów,
 4. zachować w tajemnicy dane osobowe, w tym dane wrażliwe potencjalnych dawców szpiku, darczyńców oraz innych osób towarzyszących, które podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), przy czym obowiązek ten trwa także po zakończeniu wykonywania świadczeń wolontariackich,
 5. dbać o mienie powierzone mu podczas wykonywanych świadczeń wolontariackich,
 6. swoją postawą godnie reprezentować Fundację i w żaden sposób nie dawać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby,
 7. podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności konieczne do wykonania powierzonych mu zadań i czynności,
 8. wykonywać uzgodnione czynności osobiście wedle wskazówek pracownika Fundacji, w tym zwłaszcza dotrzymywać wszelkich uzgodnionych procedur i terminów,
 9. swoim postępowaniem wyrażać chęć udzielenia pomocy potrzebującym ludziom i zwierzętom
 1. działać na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu oraz powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą spowodować szkodę Fundacji oraz prowadzonej przez nią działalności statutowej
 1. przeprowadzać zbiórkę publiczną tylko w dniu i lokalizacji wyznaczonej przez Fundację z identyfikatorem, na którym widnieje aktualny nr zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz pod ścisłym kierownictwem i kontrolą ze strony Fundacji,
 2. do nieotwierania zaplombowanej puszki kwestarskiej i nie wyciągania w żaden sposób jej zawartości podczas oraz po przeprowadzeniu zbiórki publicznej oraz do zdania tak zabezpieczonej puszki właściwemu pracownikowi Fundacji,
 3. Wolontariusz zobowiązany jest do nie spożywania i nie pozostawania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających podczas realizacji powierzonych przez Fundację zadań,
 4. zachować ostrożność i skontaktować się z pracownikiem Fundacji, jeśli zmuszony jest publicznie odnieść się do zagadnienia, którego dobrze nie zna a jest ono związane z wykonywaniem świadczeń wolontariackich,
 5. w razie sporu, szczególnie publicznego, odnosić się do adwersarzy uprzejmie, niezależnie od zachowania oponenta.
 1. Jakakolwiek forma dyskryminacji lub faworyzowania ze względu na rasę, religię, narodowość, kolor skóry, płeć, wiek, sytuację rodzinną, orientację seksualną, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, niepełnosprawność lub inną taką cechę jest niedopuszczalna zarówno w wewnętrznych jak i zewnętrznych stosunkach Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata.

 

III. ZADANIA WOLONTARIUSZA

 

 1. Głównym zadaniem Wolontariusza jest wsparcie realizacji celów statutowych Fundacji poprzez aktywny udział w akcjach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację.
 2. Szczegółowy zakres świadczeń wykonywanych przez Wolontariusza w ramach wolontariatu ustalany jest z koordynatorem wydarzenia ze strony Fundacji

IV. OBOWIĄZKI FUNDACJI

 1. Fundacja, w stosunku do każdego Wolontariusza, ma obowiązek:
 1. zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń,
 2. poinformować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanego z wykonywanymi świadczeniami na rzecz Fundacji oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 3. przygotować na życzenie Wolontariusza pisemne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu, w tym o zakresie wykonywanych przez Wolontariusza świadczeń w ramach wolontariatu,
 4. wystawić na życzenie Wolontariusza pisemną opinię na temat Wolontariusza

V. ODPOWIEDZIALNOŚCI WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz jest odpowiedzialny wobec Fundacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z czynności świadczonych na rzecz Fundacji w ramach wolontariatu, jeżeli Fundacja w wyniku takiego działania Wolontariusza poniosła szkodę, w szczególności za podjęte czynności o charakterze logistycznym, administracyjnym oraz osobowym wbrew Regulaminowi oraz wytycznym Fundacji.
 2. Wolontariusz jest odpowiedzialny za wszelkie powierzone mu mienie Fundacji,

w szczególności za materiały edukacyjne i promocyjne, materiały rejestracyjne oraz środki pieniężne uzyskane w wyniku zbiórki publicznej organizowanej przez Fundację. Wolontariusz jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych materiałów Fundacji oraz przekazania Fundacji w stanie nienaruszonym zaplombowanej puszki kwestarskiej (w przypadku zbiórki publicznej)

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH WOLONTARIUSZA

 1. Przetwarzanie danych osobowych Wolontariuszy, wskazanych w formularzu rejestracyjnym, następuje zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata oraz w RODO. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie https://www.zpasjadlaswiata.org
 2. Wolontariusz jest każdorazowo zobowiązany do zapoznania się z Polityką Prywatności.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podpisanie Umowy o współpracy przez Wolontariusza oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie oraz wielokrotne wykorzystywanie przez Fundację jego wizerunku (nieograniczone ilościowo, czasowo oraz terytorialnie), zgoda ta obejmuje jego wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę oraz powielanie zdjęć i filmów w całości lub,

 

w postaci dowolnych fragmentów za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celach związanych z propagowaniem działalności statutowej Fundacji. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych. Powyższa zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili odwołana przez Wolontariusza.

 1. W przypadku złamania postanowień Regulaminu, Zarząd Fundacji ma prawo do wypowiedzenia współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Fundacja i Wolontariusz mogą w każdym czasie rozwiązać zawarte porozumienie o wykonywaniu czynności na rzecz Fundacji, z zachowaniem 7-dniowego okresu.
 3. Wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia musi być złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każdorazowa zamiana Regulaminu zostanie zgłoszona na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.zpasjadlaswiata.org
 5. Wszelkie zapytania dotyczące postanowień Regulaminu, a także reklamacje należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacjapgpasja@gmail.com  //  biuro@fundacjapgpasja.org
 6. Pozostałe zasady działalności Wolontariusza w ramach wolontariatu regulują następujące akty prawne:
  1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  2. RODO,
  3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

Zarząd Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata • GT Series
 • nożyczki mikiego
 • Art Bubiska
 • Kaszpir Bike
 • EL-DAW BHP
 • Drukarnia Majorczyk
 • Edi Taxi
 • Studi stempel
 • Oranżada Hellena
 • Familijna
 • Donatello
 • Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Chełek
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Willa na Skarpie
Regulamin portalu Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.×

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ul. J. Paczkowskiego 2, w celu kontaktu i utryzmywania korespondencji z Fundacją.